跳至內容

Kháu-kú-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kháu-kú-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"考古學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Kháu-kú-ho̍k

Kháu-kú-ho̍k he thûng-ko thiàu-chhà kú-thoi Ngìn-lui ke vì-chiak vì-vu̍t lâu vùn-hien lòi ngiên-kiu kú-thoi Sa-fi ke yit-mùn Ngìn-vùn Khô-ho̍k. Chhòn-thúng song, Kháu-kú-ho̍k he vùn-fa ngìn-lui-ho̍k ke yit-mùn fun-kî ho̍k-khô, than-he hien-chhai kí ye̍t-lòi ye̍t thu̍k-li̍p, sṳ̀n-vì liáu yit-mùn thu̍k-li̍p ke ho̍k-khô.

Kháu-kú-ho̍k-kâ lâu chṳ́ ngiên-kiu li̍t-sṳ́ ki-chai ke Li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ mò-thùng, Kháu-kú-ho̍k-kâ thûng-ko ngiên-kiu yén-kú ngìn-lui ke vì-liù-vu̍t, tui mò-yû li̍t-sṳ́ ki-chai ke sṳ́-chhièn Vùn-fa ya-he chin-hàng ngiên-kiu. Kháu-kú-ho̍k-kâ chṳ-li̍t yî tham-sok ngìn-lui vùn-fa ke hí-ngièn.