Nui Mùng-kú

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Nui Mùng-kú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"內蒙古自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Nui-mùng-kú
InnerMongoliaAR.png

Nui-mùng-kú he Chûng-koet pet-phu piên-kie ke yit-ke Tshṳ-tshṳ-khî. Sú-fú he Fû-fò-hê-thi̍t.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Inner Mongolia siông-koân ke tóng-on.