Chhùng-khin-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chhùng-khin-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"重慶" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhùng-khin-sṳ.
Chhùng-khin-sṳ.

Chhùng-khin-sṳ, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet chûng-sî-phu vì-yit Chhṳ̍t-hot-sṳ, koet-kâ chûng-sîm sàng-sṳ, sṳ-kie vûn-chhièn chṳ̂ tû, Chhòng-kông sông-yù thi-khî ke kîn-chi chûng-sîm, kîm-yùng chûng-sîm , ngi-su̍t, vùn-fa, kau-yuk, khô-kî tén chûng-sîm , súi, liu̍k , khûng-hîn chùng-ha̍p kâu-thûng khi-néu. koet-kâ li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng. yû vùn-sṳ ki-chai ke li̍t-sṳ́ tha̍t 3000 tô ngièn, he Pâ-yî Vùn-fa fat-siông-thi. 1891-ngièn, Chhùng-khin sṳ̀n-vì Chûng-koet chui-chó tui-ngoi khôi-fèu ke nui-liu̍k thûng-sông khiéu-ngan. 1929-ngièn, Chhùng-khin chang-sṳt kien-sṳ. Khong-ngit Chan-châng sṳ̀-khì, Koet-mìn Chṳn-fú thin Chhùng-khin vì chan-sṳ̀ sú-tû lâu yún-kiú phì-tû, pûn lie̍t-vì sṳ-kie fán Fap-sî-sṳ̂ ke chṳ́-fî chûng-sîm chṳ̂ yit, vì sṳ-kie fán Fap-sî-sṳ̂ chan-châng chok-chhut ki-thai kung-hien.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]