Kîm-yùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Fà-ngì-kiê, Mî-koet Kîm-yùng chûng-sîm.

Kîm-yùng (Yîn-ngî: Finance), he “chṳ̂-kîm ke yùng-thûng ” ke sén-lio̍k-ngî. Kîm, chṳ́ ke he kîm-chṳ́; yùng, chui-chó chṳ́ ku-thí yùng-fa pien-sṳ̀n yi̍t-thí, ya-yû yùng-thûng ke yi-sṳ̂. Só-yî, kîm-yùng chhiu-he chiông Vòng-kîm yùng-fa fûn-khôi kâu-yi liù-thûng, chit ka-chhṳ̍t ke liù-thûng. Ku-miàng sṳ̂-ngi yi chṳ́ yùng-thûng chṳ̂-kîm, sṳ́ chṳ̂-kîm yùng-kiap thûng-tha̍t, he chṳ́ chhai kîn-chi sâng-fa̍t chûng, Ngiùn-hàng, chṳn-khèn fe̍t pó-hiám ngia̍p-chá chhiùng sṳ-chhòng chú-thí mu-si̍p chṳ̂-kîm, pin-chia thòi-pûn khì-thâ sṳ-chhòng chú-thí ke kîn-chi fa̍t-thûng. Chhiùng-sṳ liá-yit ngia̍p-vu ke ngia̍p-chá chhṳ̂n-chṳ̂ vì kîm-yùng ngia̍p-chá. Ngièn-kiu yû-kôan kîm-yùng ke ho̍k-khô chhṳ̂n-chṳ̂ vì kîm-yùng-ho̍k.