Kîm

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Kîm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kîm
Kîm
Kîm

Kîm he yit-chúng Fa-ho̍k ngièn-su,kí ke fa-ho̍k fù-ho he Au,kí ke ngièn-chṳ́ si-sṳ he chhit-sṳ̍p-kiú. Kîm he ku-thí Kîm-su̍k, kîm-vòng-set, nèn tí-su fú-sṳ̍t. Mò-hàm chha̍p-chṳt sṳ̀ thai-chṳ sông he ngiôn-sin ke.

Kîm he Ngìn-lui Li̍t-sṳ́ sông chui-chó mìn-tî ke kîm-su̍k chṳ̂-yit, chó chhai kú Âi-khi̍p tén song-kú sṳ́-ki, chhiu-hó yîn-vi chṳt-thi kha-ngiôn, yùng-yi fûn-kot、yùng-yi tú-chhùn tén-tén thi̍t-tiám yì-yèn pûn-ngìn-lui kóng-fat chok-vì fo-pi sṳ́-yung, he chhòi-fu lâu khièn-li̍t ke siong-chṳ̂n. Kîm-ngit Kîm yìn-yèn yû pó-chhùn ka-chhṳ̍t ke kûng-yung.