Siak

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sn-TableImage.png
Siak

Siak he yit-tsúng ngièn-su, Fa-ho̍k fù-ho he Sn, Lâ-tên-ngî: "Stannum" ke sok-siá. Siak he yit-tsúng tsú-tshu̍k Kîm-su̍k. Sùn-tsṳn ke siak yû ngiùn fôi-set tsṳ̂ kîm-su̍k kông-yùng, yúng-yû liòng-hó ke tshûn-tsán sin-nèn. Siak ke tô-tsúng ha̍p-kîm yû fòng-fú-sṳ̍t ke sin-nèn, só-yî sòng-sòng pûn-ngìn yung-lòi tsok-vì khì-thâ kîm-su̍k ke fòng-fú tshèn. Siak sṳn-sán tì Chûng-koet Yùn-nàm, Mâ-lòi-sî-â tén-tén thi-khî.