Si̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Si̍t
Si̍t
Si̍t
Si̍t

Si̍t (矽) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Si, ngièn-tsṳ́ su-muk he 14, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sṳ̍p-si vi.

Chhâm-kháu[phiên-siá | 編寫原始碼]