Ngiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngiùn

Ngiùn he yit-tsúng ngièn-su, fù-ho Ag lòi-tshṳ lâ-tên-vùn "argentum". Ngiùn he ko-thu kîm-su̍k, tshòn-thô sin-nèn fî-sòng hau. Tshṳ-yèn ko yû-sṳ̀ vun-tó kí-ke sùn kîm-su̍k. Nè-thu kîm-su̍k khó-yî tso-sṳ̀n ngiùn-è lâu tsû-pó tén-tén yung-tshu.