Yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yèn
Yèn

Yèn (鉛) he yit-tsúng ngièn-su,Fa-ho̍k fù-ho he Pb Lâ-tên-ngî: "Plumbum" ke sok-siá. Yèn he yit-tsúng ngiôn-ngiôn ke tshûng Kîm-su̍k, yû thu̍k-sin. Yèn he yit-tsúng yû yèn-tshûn-sin ke ngio̍k kîm-su̍k, Yèn ke pún-set he tshiâng-tshiâng pha̍k-set ke, tì khûng-hi chûng yèn ke péu-mien tsṳ̂n-khuai phî yit-tshèn am fôi-set vu̍t-tsṳt fu̍k-koi. Yèn pûn-ngìn yung-tsok kien-tsuk tshòi-liau, yung-tshai yèn-sôn thien-tshṳ̀ chûng, hon-siak tén-tén.