Si̍p Khiûn-phìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Si̍p Khiûn-phìn (2012)

Si̍p Khiûn-phìn (習近平, 1953-ngièn 6-ngie̍t 15-ngit –  ), chhut-sên yî Pet-kîn-sṳ, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet thi-ńg-thoi chui-kô liâng-thô-ngìn, Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi-sṳ̍p-pat kài Tûng-ông Ve-yèn-fi Chúng-sû-ki, Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi chú-sit, Tûng-ông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vú Ve-yèn-fi ve-yèn, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chú-sit, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Chú-sit.

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-ngièn Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chin-ngi̍p Tûng-ông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-ńg-thoi chui-kô liâng-thô-ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-kâu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Si̍p Khiûn-phìn yî 2008-ngièn fóng-mun Pa̍k-kiûng lâu sṳ̀-ngim Mî-koet Chúng-thúng George W. Bush vok-sú.

Kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chok-phín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]