Mùng-kú-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mùng-kú-ngî
Monggol kele.svg

Mùng-kú-ngî he Mùng-kú-tshu̍k‎ só kóng ke ngî-ngièn, su̍k-yî Â-ngì-thai ngî-ne. Mùng-kú-ngî yû tsṳ̂n-tô fông-ngièn, tsú-yeu fûn-vi Nui Mùng-kú, Ví-lâ-thi̍t lâu Pâ-ngì-fú Pu-lî-â-thi̍t sâm-tsúng fông-ngièn. Hien-tshai Ngoi Mùng-kú tsú-yeu sṳ́-yung Sî-lî-ngì sṳ-mû, Nui Mùng-kú hàn-he sṳ́-yung tshòn-thúng Mùng-kú-ngîsṳ-mû siá-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû péu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mùng-kú-ngî Wikipedia