Mùng-kú-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Mùng-kú-tshu̍k (Mùng-kú-ngî: ) he Tûng-pet-â tsú-yeu mìn-tshu̍k tsṳ̂-yit, ya-he Mùng-kú-koet ke tsú-thí mìn-tshu̍k. Tshù-liáu Mùng-kú-koet yî-ngoi, Mùng-kú-tshu̍k ngìn-khiéu tsú-yeu si̍p-tsûng tshôi Chûng-koet ke Nui Mùng-kú tshṳ-tshṳ-khî lâu yî-khi̍p Ngò-lò-sṳ̂ lièn-pâng. Tshiòn sṳ-kie Mùng-kú-tshu̍k ngìn thai-yok yû yit-tshiên van ngìn, ngî-ngièn he Mùng-kú-ngî. Khì-tsûng yit-pan yî-song kî-tshu tshôi Chûng-koet kin-nui, he Chûng-koet tsú-yeu ke séu-su mìn-tshu̍k tsṳ̂-yit.