跳至內容

Ngì-liúng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngì-liúng-yen ke vi-é.

Ngì-liúng-yen (儀隴縣 ) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Nàm-chhûng-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1767 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 1,100,000-van ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]