跳至內容

Kóng-ôn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-ôn-sṳ ke vi-é.

Kóng-ôn-sṳ (廣安市), vi-yî Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu. Mien-chit 6,344 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn chúng ngìn-khiéu 4,662,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]