跳至內容

Yù-phiau

Chhiùng Wikipedia lòi
Yù-phiau

Yù-phiau (郵票), me cho-tet ôn-to chhiet-sú (切手), he Yù-chṳn Kî-koân fat-hàng, thì-kiûng ki-sin tap yung ke yù-chṳ̂ phìn-chṳn. Fat-sung-ngìn vì yù-chṳn fu̍k-vu fu-fi ke yit-chúng hìn-sṳt. Fat-sung-ngìn thùng yù-pheû tap chhai sin sông, chai tui yù-phien-khiu̍k koi yin siau-chhiû sán-chhṳ̍t, vi-chho̍k yung chhai yù-khien pûn ki chhut chhièn, chṳn-mìn ki-yù-ngìn yí-kîn kî-fu chhiòn-phu fe̍t phu-fûn chhòn-thì fi-yung. Yù-pheû he sû-chhông-phín, si̍p-yù yí-kîn sṳ̀n-cho sṳ-kie chhùng-yeu liù-hàng chṳ̂-yit.