跳至內容

Yi-fòng Chiap-chúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Yi-fòng Chiap-chúng.

Yi-fòng Chiap-chúng (預防接種; Yîn-ngî: Vaccination), he li-yung yi̍t-mèu chṳ-chì to ngìn fe̍t-chá thung-vu̍t thí-nui ke kî-su̍t, sṳ́ chiap-su-fông tet-to tí-khong mêu-yit thi̍t-thin fe̍t lâu yi̍t-mèu siông-kôan phiang-ngièn ke miên-yi̍t-li̍t.