跳至內容

Yun-thûng hong-muk

Chhiùng Wikipedia lòi
Yun-thûng hong-muk

Yun-thûng hong-muk he ngìn-têu sùn ngìn-thí ke fat-yuk sâng-chhòng kûi-li̍t lâu sṳ̂n-thí ke fa̍t-thûng kûi li̍t, thûng-ko sṳ̂n-thí thon-lièn, kî-su̍t, hiun-lièn, pí-soi tén fông-sṳt tha̍t-to kâ-khiòng thí-chṳt, thì-kô yun-thûng kî-su̍t súi-phìn, fûng-fu vùn-fa sâng-fa̍t vì muk-tit ke sa-fi fa̍t-thûng.