Â-pak-tên

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Â-pak-tên.

Â-pak-tên (Yîn-ngî: Aberdeen), Yîn-koet Sû-kak-làn thi-khî ke chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit, he Sû-kak-làn 6 ke chṳ́ thin sṳ chûng, ngìn-khiéu phài-hàng thi-sâm ke sàng-sṳ (2013-ngièn sṳ̀ thúng-kie vì 227,130 ngìn [1]). Mien-chit 186km². Kâi sṳ vi-yî Sû-kak-làn tûng-pet-phu, pet-mien ke tun hò (River Don) lâu nàm-mien thit yî hò (River Dee) ke hò-khiéu chṳ̂-kiên, he Pet-hói hói-pin ke chú-yeu hói-kóng. [2] Chhai 18 Sṳ-ki chûng-ya̍p to 20 Sṳ-ki chûng-ya̍p ke 200-ngièn kiên, Â-pak-tên kien-chuk thúng-yit chhái-yung fôi-set Fâ-kong-ngâm, yîn yì yû “ Fâ-kong-ngâm sàng ” (Granite City) chṳ̂ chhṳ̂n, yu yîn-vì Fâ-kong-ngâm chûng yùn mû ke ngiùn set kông chhe̍t yì pûn chhṳ̂n-vì “ ngiùn sàng ” (Silver City). [3] 1970-ngièn thoi fat-hien liáu Pet-hói yù thièn chṳ̂-heu yu fe̍t-tet liáu “ Êu-chû sa̍k yù chṳ̂ tû ” (Oil Capital of Europe) fò “ Êu-chû nèn-ngièn chṳ̂ tû ” (Energy Capital of Europe) tén chhṳ̂n-fû. [4]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]