Pet-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Pet-hói.

Pet-hói (Nò-vî-ngî: Nordsjøen; Shuì-tién-ngî: Nordsjön; Tan-ma̍k-ngî: Nordsøen fe̍t Vesterhavet; Tet-ngî: Nordsee; Hò-làn-ngî: Noordzee; Fap-ngî: Mer du Nord; Yîn-ngî: North Sea) he Pet Thai-sî-yòng ke yit phu-fûn, vi-yî Thai Put-lie̍t-tiên-tó yî tûng, Sṳ̂-khâm-tit-nâ-vì-â pan-tó sî-nàm lâu Êu-chû Thai-liu̍k yî pet. Pet-hói hói-tái yû fûng-fu ke sa̍k-yù tú-chhông. Pet-hói hiong sî-nàm thûng-ko Tô-fu̍t-ngì hói-hia̍p lâu Yîn-kit-li Hói-hia̍p lâu Khái-ngì-thi̍t-hói siông-thûng, hiong tûng thûng-ko Sṳ̂-khà-kak-là-khiet Hói-hia̍p lâu Khà-thi̍t-kâ-thi̍t Hói-hia̍p lâu Pô-lò-ke-hói siông lièn, hiong pet he Nò-vî-hói. Pet-hói chû-piên ke koet-kâ yû Yîn-koet, Nò-vî, Shuì-tién, Tan-ma̍k, Tet-koet, Hò-làn, Pí-li-sṳ̀ lâu Fap-koet. Chhùng-yeu sàng-sṳ yû Â-pak-tên, Oi-tên-páu, Kâ-lòi, O-sṳ̂-thán, Lu̍k-thi̍t-tan, Hói-ngà, Hâ-le̍t-mê, Vî-liâm-kóng, Put-lòi-mòi-hâ-fûn, Khù-khiet-sṳ̂-kóng, Âi-sṳ̂-pí-yok, Pî-ngì-kîn, Kô-tet-páu tén tén. Chhṳ́ -ngoi Lùn tûn, Put-lòi-mòi-hâ-fûn lâu Hon-páu he Pet-hói chhùng-yeu ke nui-liu̍k kóng-sàng.