Sui-tiên-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Shuì-tién-ngî fûn-phu thi-khî.

Sui-tiên-ngî (瑞顛語, svenska) fe̍t-chá ham cho Sui-tién-ngî (瑞典語), he Pet Ngit-ngí-màn-ngî ke yit-chúng, chú-yeu sṳ́-yung thi-khî vi Sui-tiên, Fûn-làn, sṳ́-yung ngìn-su chhêu-ko kiú-pak-van ngìn. Kì lâu Sṳ̂-khâm-tit-nâ-vì-â thi-khî nang-ngoi lióng-chúng ngî-ngièn: Tan-ma̍k-ngî lâu Nò-vî-ngî he siông-thûng ngî-ngièn. Sui-tiên-ngî lâu khì-thâ Pet Ngit-ngí-màn-ngî yit-yong, lòi-ngièn yî Kú Norse-ngî. Sui-tiên sṳ̀n-ngìn ke sṳt-sṳ nèn-li̍t kô-tha̍t 99%. Phêu-chún Sui-tiên-ngî he Shuì-tién kôn-fông ngî-ngièn, lòi-ngièn yî Sṳ̍p-kiú Sṳ-ki Sui-tiên chûng-phu ke fông-ngièn, chhai Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki chhû-khì ku-thin hâ-lòi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sui-tiên-ngî Wikipedia