Rotterdam

Chhiùng Wikipedia lòi
Rotterdam.

Rotterdam he Hò-làn thi-ngi thai sàng-sṳ, vi yî Hò-làn ke nàm Hò-làn sén, Nieuwe Maashò pán. Lu̍k-thi̍t-tan ke miàng-sṳ lòi chhṳ yî chhai sṳ chûng-sîm chu ngi̍p Nieuwe Maas-hò ke séu-hò Rotterdam-hò lâu Hò-làn chhṳ̀ Dam. Rotterdam chhòng-khì vì Êu-chû chui-thai ke hói-kóng, yî fo-khui yun-liòng kie-son , 1980 ngièn-thoi chên he sṳ-kie sông thi-yit thai kóng-khiéu, chhai 2010-ngièn vì sṳ-kie thi 10.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]