跳至內容

Kóng-khiéu

Chhiùng Wikipedia lòi
Sông-hói-kóng he sṳ-kie sông chui fàn-mông ke fo-khui-kóng.
Dover-kóng, Yîn-koet
Hon-páu-kóng.
Pí-lùi-âi-fû-kóng
Klaipėda-kóng
Sî-ngâ-thù-kóng
Hói-fap-kóng, Yî-set-lie̍t
Pâ-set-lò-nâ-kóng, Sî-pân-ngà.
Fú-sân-kóng, Hôn-koet.
Montréal-kóng, Quebec.
Duluth-Superior-kóng.
Cargo port in Hî-lo̍k-kóng, Ha-vî-yî.

Kóng-khiéu (港口, Port) he cho-tet thin-phok sòn-chak lâu yun-sû fo-vu̍t, ngìn-yèn ke thi-fông, vi-yî yòng, hói, hò-liù, fù-phok tén súi thí sông, thûng-sòng ya kiâm-khí khiéu-ngan ke kûng-nèn.

Chú-yeu fûn-lui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yung-thù khî-fûn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî vi-chì khî-fûn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khì-thâ ke khî-fûn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ kie chú-yeu kóng-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]