跳至內容

Thai Britain-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Put-lie̍t-tiên-tó.

Thai Put-lie̍t-tiên-tó (Yîn-ngî: Great Britain) he yit-ke vi-yî Êu-chû sî-pet-phu ke tó-yí, he chhiòn sṳ-kie thi-kiú thai tó-yí, ya-he Êu-chû chui-thai ke tó-yí. 2008-ngièn chûng thúng-kie ngìn-khiéu khiung 5960-van, chhai kok tó-yí chûng phài-miàng thi-sâm. Thai Put-lie̍t-tiên-tó chû-vì fàn-tîn chho̍k chhêu-ko 1000-chho ke séu-tó, Oi-ngì-làn-tó chhai kì ke sî-mien. Cháng-ke tó-yí tû su̍k-yî Thai Put-lie̍t-tiên lâu Pet Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet thúng-chhṳ, pin-chhiâ lièn-ha̍p vòng-koet ke thai-phu-fûn liâng-thú tû chhai Thai Put-lie̍t-tiên-tó, só-yî “Thai Put-lie̍t-tiên” yû-sṳ̀ pûn yung-lòi chṳ́ -thoi cháng-ke lièn-ha̍p vòng-koet. Yîn-kak-làn, Sû-kak-làn lâu Vî-ngì-sṳ yî-khi̍p kì-têu ke sú-fú Lùn-tûn, Oi-tên-páu khi̍p Kâ-ke-fû tû-chhai tó-sông. Ôn-nî Ńg-vòng sṳ̀ -khì ke 1707-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit, Yîn-kak-làn vòng-koet lâu Sû-kak-làn vòng-koet ha̍p-pin chû-sṳ̀n liáu Thai Put-lie̍t-tiên Vòng-koet, chhṳ̍t-to 1801-ngièn Thai Put-lie̍t-tiên Vòng-koet yu lâu Oi-ngì-làn Vòng-koet ha̍p-pin vì Thai Put-lie̍t-tiên lâu Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet. 1922-ngièn Oi-ngì-làn chhṳ-yù pâng-chhiùng chûng thu̍k-li̍p, vòng-koet yu pien-sṳ̀n Thai Put-lie̍t-tiên lâu Pet Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet.