Den Haag

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Den Haag.

Den Haag he Hò-làn thi-sâm thai sàng-sṳ, chhai Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tan lâu Lu̍k-thi̍t-tan chṳ̂ heu, ngìn-khiéu 510,909-ngìn (2009-ngièn 5-ngie̍t 31-ngit), Thai Hói-ngà Thi-khî ngìn-khiéu yok 1,054,793-ngìn, mien-chit yok 100 phìn-fông kûng-lî. Hói-ngà vi-chhai Sî Hò-làn ke Nàm Hò-làn-sén, thùng-sṳ̀ ya-he kâi sén Sén-fi. Kòn-tiâu fui he Hói-ngà ke sṳ-fui. Yîn Hò-làn ke Hièn-fap kûi-thin sú-tû he Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tan, só-yî Hói-ngà pin m̀-he Hò-làn ke sú-tû, than kì he tûng-ông chṳn-fú só-chhai-thi, Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng ya kî-chhu chhai Hói-ngà. Só-yû ke tûng-ông chṳn-fú kî-kôan lâu ngoi-koet sṳ́-kón kí-fû tû vi-yî Hói-ngà, nang-ngoi chui-kô fap-yen lâu hí-tô chû-chṳt ya tû-chhai chhṳ́ phan-kûng, li yì Hò-làn sàng-sṳ chhṳ-chhṳ hia̍p-fi VNG.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kôan-yî sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

The Hague Skyline Part I.jpg

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Koet-chi chû-chṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-fú kî kôan[phiên-siá | 編寫原始碼]

==Kâu-thûng yun-sû

Hòng khûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu yên chin[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lìn-khiûn sàng chṳ́n[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû hó sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂ liau[phiên-siá | 編寫原始碼]