Amsterdam

Chhiùng Wikipedia lòi
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Amsterdam he Hò-làn sú-tû khi̍p chui-thai sàng-sṳ, vi-yî kâi koet sî-phu sén-fun pet Hò-làn sén. Kîn-kí 2008-ngièn 1-ngie̍t ke thúng-kie-sú-kí, liá chho sàng-sṳ ngìn-khiéu tha̍t 747,290 ngìn; yì kâi sàng-sṳ só chhú ke Randstad tû-sṳ khiên, thai-yok-yû 670 van-ngìn-khiéu, he Êu-chû thi 6 thai tû-sṳ khiên.

Khì miàng-chhṳ̂n ngièn yî Amstel dam, [1] liá péu mìn liáu kâi sàng-sṳ ke hí-ngièn: yit-ke vi-yî Amstel-hò sông ke súi pa, chit kîm Dam kóng-chhòng tsí. 12 Sṳ-ki vân-khì yit-ke séu n̂g chhûn kien yî chhṳ́, yì heu yù yî mo-yi ke sín mâng fat-chán, Amsterdam chhai Hò-làn Vòng-kîm sṳ̀-thoi yit chhiok yì sṳ̀n-vì sṳ-kie sông chui chhùng-yeu ke kóng-khiéu. Chhai nâ ke sṳ̀-thoi, kâi sàng he kîm-yùng fò chon sa̍k ke chûng-sîm. [2] 19 fò 20 Sṳ-ki, kâi sàng Khok-chán, hí-tô sîn ke kiê fông lâu khiûn kau chhu tshe̍t khî hìn-sṳ̀n.

Amsterdam he Hò-làn ke kîm-yùngvùn-fa sú-tû [3]. Hí-tô Hò-làn Thai-hîn kî-kèu ke Chúng-phu tû sat yî chhṳ́, khì-chûng pâu-koat PhilipsING tén 7 kâ sṳ-kie 500 khiòng khî-ngia̍p ke Chúng-phu [4]. Chok-vì fàm êu kâu-yi só ke yit phu-fûn, Amsterdam chṳn-khèn kâu-yi-só chhô-lo̍k yî sàng-sṳ chûng-sîm. Amsterdam yû hó-tô lî-yû kín tiám, pâu-koat Li̍t-sṳ́ yû-kiú ke Yun-hò mióng, Hò-làn koet-kâ Pok-vu̍t kwón, Van Gogh Pok-vu̍t-kwón, Anne Frank chṳ̂ kâ, fùng tên khî yî-khi̍p hí-tô thai-mà kâ-pî kwón. Mî-ngièn yû thai-yok 420 van yû-hak lòi chhṳ́ kôn-kông [5].

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, Vol 1, p896-898.
  2. [1] Capitals of Capital -A History of International Financial Centres - 1780–2005, Youssef Cassis, ISBN 978-0-521-84535-9
  3. (Yîn-ngî) chhai 1985-ngièn ke Athens fò 1986-ngièn ke Firenze chṳ̂-heu, Amsterdam yî 1986-ngièn tông-sién Êu-chû vùn-fa chṳ̂ tû, pin kiúng ku liáu kì chhai Hò-làn nái chṳ Êu-chû vùn-fa kie ke thi-vi. Tiám kit liá-vi cho-tet chhà-khon khiûn-ngièn Êu-chû vùn-fa sú-tû ke lie̍t-péu.
  4. (Yîn-ngî)"Forbes Global 2000 Largest Companies - Dutch rankings". Forbes.Com. 2008-04-02. 2009-02-05 chhà-khon. 
  5. (Yîn-ngî)"Amsterdam - Economische Zaken". Economische Zaken. Archived from the original on 2009-02-15. 2009-02-05 chhà-khon.