Hò-làn-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hò-làn-ngî

Hò-làn-ngî su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Ngit-ngí-man ngî-tshu̍k ha ke Sî Ngit-ngí-man ngî-tsṳ̂, he Hò-làn, Pí-li-sṳ̀ lâu Sû-lî-nàm ke kôn-fông ngî-ngièn. Tshai Hò-làn tshiòn kin-nui khi̍p Pí-li-sṳ̀ ke Fut-làn-tet-sṳ̂ thi-khî thûng-yung. Êu-chû yok-yû lióng-tshiên si-pak van-ngìn yung Hò-làn-ngî tsok-vì thi-yit ngî-ngièn. Hàn-yû tsên-kâng pûn Hò-làn thúng-tshṳ si-ke sṳ-ki ke Yin-thu-nì-sî-â ya-yû ngit-sòng ke sṳ́-yung.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hò-làn-ngî Wikipedia