Ôn-sit-ngit-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Ôn-sit-ngit-fi he Kî-tuk Sîn-kau ke yit-ke kau-phai, sṳ̀n-li̍p yî 1863-ngièn. Khì chúng-phu sat-chhai Mî-koet Fà-sṳn-tun, chia-yî-liàu, kau-yuk、kóng-pô khi̍p sa-fi fu̍k-vu, chiong sin-ngióng chhòn chṳ sṳ-kie kok-thi. Chhai kî-tuk-lun, kiu-ên-lun khi̍p Chú-chai-lòi ke kau-ngi sông, pûn-ngìn kûi-ngi̍p vi chang-thúng sin-ngióng chṳ̂-lie̍t.