Permanently protected template

模板:Infobox Country

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Information icon.svg This template employs intricate features of template syntax.
Please do not alter it unless you understand its setup and parser functions and are ready to repair or revert all collateral damage if results are unexpected.
Any experiments should be conducted and all improvements tested in either the template sandbox or your user space before changing anything here.
Liá-piên "模板:Infobox Country" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"模板:Infobox 國家" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Infobox Country
'
[[File:{{{koet-khì vùn-khien-miàng}}}|125px]]
[[File:{{{khì-ho vùn-khien-miàng}}}|100px]]
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
[[File:{{{koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng}}}|250px]]
Infobox Country ke só-chhai.
Documentation icon Template documentation[view] [piên-siá] [li̍t-sṳ́] [purge]

Kak-sṳt

Ngì cho-tet yung Hak-kâ-ngî ke mù-pán:

{{Infobox Country
|name     = 
|native_name = 
|image_flag  =
|image_coat  =
|motto    =
|anthem    =
|image_map  =
|status    = 
|capital   = <!--for a country-->
|capital2   = <!--for a dependency, territory, province, etc.-->
|largest_settlement=
|area_km2   =
|area_rank  =
|utc_offset  =
|utc_offset_DST=
|utc1     =
|utc2     =
|utc_DST1   =
|utc_DST2   =
|official_languages=
|population_estimate=
|population_estimate_year=
|population_estimate_rank=
|population_census=
|population_census_year=
|population_census_rank=
|population_density_km2=
|population_density_rank=
|ethnic_groups  =
|demonym     =
|government_type =
|leader_title1  =
|leader_name1   =
|leader_title2  =
|leader_name2   =
|leader_title3  =
|leader_name3   =
|festivals    =
|central_bank   =
|currency     =
|currency_symbol =
|currency_code  =
|Gini       =
|Gini_year    =
|GDP_PPP     =
|GDP_PPP_year   =
|GDP_PPP_per_capita=
|GDP_nominal   =
|GDP_nominal_year =
|GDP_nominal_per_capita=
|HDI       =
|HDI_year     =
|languages    =
|country_code   =
|cctld      =
|calling_code   =
}}

Yung-fap

Chûng-fà Mìn-koet
中華民國
Flag of the Republic of China.svg
National Emblem of the Republic of China.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Chûng-fà Mìn-koet Koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Locator map of the ROC Taiwan.svg
Infobox Country ke só-chhai.
sú-tû Thòi-pet-sṳ
Mien-chit
 • koet-thú mien-chit 36,193 km² sṳ-kie thi 336 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Koet-ngî
Thûng-yung ngî-ngièn Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî, Fuk-chû-ngî, Phù-siên-ngî lâu Thòi-vân ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn
ngìn-khiéu
 • chúng ngìn-khiéu: 23,461,708 ngìn 2014-ngièn kû-kie, sṳ-kie thi 17 miàng
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn
chú-yeu chiet-ngit koet-khin (10-ngie̍t 10-ngit)
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
chûng-yông ngiùn-hòng Chûng-fà Mìn-koet Chûng-yông Ngiùn-hòng
Kîm-pi tân-vi Sîn-thòi-pi
GDP (miàng-ngi sông ke) $566.757 billion (2017 ngièn)
GDP (PPP) $1.177 trillion (2017 ngièn)
phìn-kiûn GDP (miàng-ngi sông ke) $24,027 (2017 ngièn)
phìn-kiûn GDP (PPP) $49,901 (2017 ngièn)
HDI 0.882 (2013 ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ thoi-ho TW
koet-chi khî-khî suk-siá .tw
koet-chi thien-fa khî-ho +886
{{Infobox Country
|name     = Chûng-fà Mìn-koet
|native_name = 中華民國
|image_flag  = Flag of the Republic of China.svg
|image_coat  = National Emblem of the Republic of China.svg
|motto     = 
|national_anthem = [[Chûng-fà Mìn-koet Koet-kô]]<center>[[File:National Flag Anthem(R.O.C).ogg]]</center>
|image_map    = Locator map of the ROC Taiwan.svg
|capital     = [[Thòi-pet-sṳ]]
|official_languages = [[Hon-ngî|Koet-ngî]]
|area_km2     = 36,193
|area_rank    = 336
|population_estimate= 23,461,708
|population_estimate_year= 2014
|population_estimate_rank= 17
|population_density_km2= 644
|population_density_rank= 17 
|leader_title1   = chúng-thúng
|leader_name1   = [[Chhai Yîn-vùn]]
|leader_title2   = fu-chúng-thúng
|leader_name2   = [[Chhṳ̀n Kien-yìn]]
|leader_title3   = Hàng-chṳn-yen yen-chóng
|leader_name3   = [[Lai Chhîn-tet]]
|central_bank   = [[Chûng-fà Mìn-koet Chûng-yông Ngiùn-hòng]]
|currency    = [[Sîn-thòi-pi]]
|currency_symbol = NT$
|currency_code  = TWD
|Gini      = 0.342
|Gini_year   = 2010
|GDP_PPP    =$1.177 trillion
|GDP_PPP_year  =2017
|GDP_PPP_per_capita=$49,901
|GDP_nominal  =$566.757 billion
|GDP_nominal_year=2017
|GDP_nominal_per_capita=$24,027
|HDI = 0.882
|HDI_year = 2013
|languages = [[Thòi-vân-fa|Thòi-ngî]], [[Hak-kâ-ngî]], [[Fuk-chû-fa|Fuk-chû-ngî]], [[Phù-siên-ngî]] lâu [[Thòi-vân ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn]]
|festivals = [[koet-khin]] ([[10-ngie̍t 10-ngit]])
|country_code = TW
|cctld = .tw
|calling_code = +886
}}