跳至內容

Mìn-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Mìn-chhu̍k (Yîn-ngî: Nation), chṳ́ ke he yit-khiùn ngìn kok-tet kì-têu chhṳ-kâ he yit-ke pûn siông-thùng ke chhu̍k-khiùn, Li̍t-sṳ́, vùn-fa só lièn-kiet hí-lòi ke khiung-thùng khiùn-thí. Thi̍t-chṳt khó-nèn pâu-koat thi-vet, ngî-ngièn, ngoi-mau thi̍t-chṳ̂n fe̍t khiung-thùng chú-siên, ya pâu-koat "chú-kôn" ke thi̍t-chṳt, thi̍t-phe̍t he ngìn-têu tui khì mìn-chhu̍k-sin (nationality) ngin-tî lâu kám-chhìn. Yù tân-yit mìn-chhu̍k chû-sṳ̀n koet-kâ ke chṳn-chhṳ lî-ngiam, chhṳ̂n-vì mìn-chhu̍k koet-kâ.