1874-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1840 ngièn-thoi 1850 ngièn-thoi
1860 ngièn-thoi 1870 ngièn-thoi 1880 ngièn-thoi
1890 ngièn-thoi 1900 ngièn-thoi
Ngièn: 1869-ngièn 1870-ngièn 1871-ngièn 1872-ngièn
1873-ngièn 1874-ngièn 1875-ngièn
1876-ngièn 1877-ngièn 1878-ngièn 1879-ngièn
Ngièn-ho:

1874-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]