1895-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1860 ngièn-thoi 1870 ngièn-thoi
1880 ngièn-thoi 1890 ngièn-thoi 1900 ngièn-thoi
1910 ngièn-thoi 1920 ngièn-thoi
Ngièn: 1890-ngièn 1891-ngièn 1892-ngièn 1893-ngièn
1894-ngièn 1895-ngièn 1896-ngièn
1897-ngièn 1898-ngièn 1899-ngièn 1900-ngièn
Ngièn-ho:

1895-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngi.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]