Alemanni-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Â-le̍t-màn-nì-ngî.

Â-le̍t-màn-nì-ngî pâu-koat yit-hì-lie̍t fông-ngièn, lâu Pâ-phat-li-â ─ O-thi-li ngî (Bairisch-Österreichisch) thùng su̍k sông Tet-yi-chṳ ngî (Oberdeutsch). "Â-le̍t-màn-nì-ngî" ngièn chṳ́ Â-le̍t-màn-nì-ngìn sot ke ngî-ngièn, â le̍t màn nì ngìn he Ngit-ngí-màn-ngìn ke yit-kî, Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên ngìn (Liechtensteiner), Tet Ngî-hì Shuì-sṳ ngìn (German Swiss), yî-khi̍p Tet-koet sî-nàm-phu Pâ-tên - Fù-thèn-páu ngìn (Baden-Württemberg people) chit khì heu-yí. Â-le̍t-màn-nì-ngî fûn-vì si-ke fông-ngièn chû, khì-chûng yu pâu-hàm liáu hó-tô fông-ngièn fò chhṳ fông-ngièn (Subdialekt). Hien-chhai chhiòn-khiù yok-yû 1000 van-ngìn chhai liuk ke m̀-thùng ke koet-kâ fò thi-khî sṳ́-yung liá-chúng ngî-ngièn, kie yû Shuì-sṳ, Tet-koet, O-thi-li, Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên, Fap-koet ke Â-ngì-sat-sṳ̂(Elsass), Ve-nui-shuì-là ke Tet-koet chhûn (Colonia Tovar).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Alemanni-ngî Wikipedia