Bronckhorst

Chhiùng Wikipedia lòi
Bronckhorst .
Bronckhorst Khì-chì
Bronckhorst Vûn-chông
Bronckhorst .

Bronckhorst he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 286.42 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 36,941-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]