Burbank, California

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pak-pân-khiet
Pak-pân-khiet

Pak-pân-khiet (Yîn-ngî: Burbank) he yit-chho vi-yî Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû Lo̍k-chham-ki-yen chûng-phu ke sàng-sṳ, he Thai Lo̍k-chham-ki thi-khî ke chû-sṳ̀n phu-fûn chṳ̂-yit.

Pak-pân-khiet pûn chhṳ̂n-vì "sṳ-kie mòi-thí chṳ̂ tû" (Media Capital of the World), pâu-koat Koet-kâ Kóng-pô Kûng-sṳ̂, Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂, Mî-koet Kóng-pô Kûng-sṳ̂, Nì-khiet Koet-chi Yì-thùng Phîn-tho, Fà-na̍p Hiûng-thi tén hí-tô mòi-thí lâu ngu-lo̍k Kûng-sṳ̂ ke Chúng-phu fe̍t chhùng-yeu phu-mùn tû sat chhai liá-piên.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-hìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhòn-mòi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-yèn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-chhòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hó Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]