Calgary

Chhiùng Wikipedia lòi
Calgary.

Calgary he yit-chho vi yî Kâ-nâ-thai Alberta-sén nàm-phu Rocky Sân-mak ke sàng-sṳ, he kâi sén ke chui-thai sàng-sṳ. Kâi sṳ mien-chit 789.9 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t yok 1048 mí. Kîn-kí 2011-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà, sṳ-nui ngìn-khiéu yû 1,096,833 ngìn, kha 2006-ngièn ke ngìn-khiéu 988,812-ngìn chen-chhòng liáu 10.9%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]