Carlisle, Cumbria

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Carlisle, Cumbria.
Carlisle, Cumbria.

Carlisle, Cumbria he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet Cumbria khiùn ke sang-chṳ́n, khî-lì Lùn-tûn yok 496.7 kûng-lî, ngìn-khiéu 75,306 (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]