跳至內容

Ceará-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Ceará-chû.

Ceará he Pâ-sî 26-chû chṳ̂-yit, vi yî Pâ-sî tûng-pet, sú-fú Fortaleza. Pet-phu he yèn-hói phìn-ngièn, nàm-phu he Pâ-sî kô-ngièn tûng-pet ke sân-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ceará-chû.

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]