跳至內容

Chêu-sién Hói-hia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Chêu-sién Hói-hia̍p vi-tsì thù.

Chêu-sién Hói-hia̍p (朝鮮海峽, Korea Strait), he Hòn-koet lâu Ngit-pún lióng-koet chṳ̂-kiên ke hói-hia̍p, lièn-chiap Vòng-hói, Tûng-hói lâu Ngit-pún-hói chṳ̂-kiên ke yeu-tho, yû kóng-ngi lâu ha̍p-ngi lióng-chúng yung fap. Kóng-ngi ke Chêu-siên Hói-hia̍p chṳ́ vi-yî Chêu-sién Pan-tó lâu Kiú-chû-tó chṳ̂-kiên ke cháng-thiàu súi-tho. Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet chhṳ̂n Chêu-sién Hói-hia̍p (조선해협), Hòn-koet chhṳ̂n Thai-hòn Hói-hia̍p (대한해협), Ngit-pún chet he Tsushima Hói-hia̍p ( 対馬海峡/つしまかいきょう). Ha̍p-ngi ke Chêu-sién hói-hia̍p chṳ́ Chêu-sién pan-tó lâu Tsushima chṳ̂-kiên ke súi-tho, khôn 67 kûng-lî, phìn-kiûn súi chhṳ̂m 95 mí. Chêu-sién lâu Hòn-koet kiûn chhṳ̂n-vì Husan Hói-hia̍p ( 釜山海峽), Ngit-pún chet chhṳ̂n-vì Chêu-sién Hói-hia̍p ( 朝鮮海峽) fe̍t Tsushima Hói-hia̍p Sî-súi-tho ( 對馬海峽西水道).