跳至內容

Chîm-choi

Chhiùng Wikipedia lòi
Chîm-tén-choi

Chîm (唚)[1] he péu-tha̍t oi ke yit-chúng fông-sṳt. Chhai Êu-chû tông-tô thi-fông, chîm mien-kap-lón me he yit-chúng sa-kâu lî-ngì (社交禮儀).

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chîm-choi siông-koân ke tóng-on.