Chóng Sù-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chóng Sù-é" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"長薯仔" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chóng-sù-é

Chóng Sù-é (長薯仔、長𬏛仔)[1], me ôn-to Chóng Khiù (長球) lâu Chhiâng-chhûn-thèu (青春痘), he yit-chúng phì-fû phiang, fam-chá chia̍p-sòng he heu-sâng-é. Chóng Sù-é ke sṳ̀-chiet m̀-hó khià hi khang, he-mò liù pâ-é voi tông ché.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chóng Sù-é siông-koân ke tóng-on.