Chṳ̂-pún chú-ngi

Chhiùng Wikipedia lòi

Chṳ̂-pún chú-ngi he yit-chúng Kîn-chi-ho̍k ke chṳ-thu, tì liá-yong ke chṳ-thu ha, sông-ngia̍p sán-phín lâu fu̍k-vu chia-chho̍k fo-pi chhai chhṳ-yù sṳ-chhòng liù-thung. Thèu-chṳ̂ ke kiet-thin ngiong-pûn sṳ̂-ngìn chin-hàng, sên-sán chú-yeu he kûng-sṳ̂ lâu kûng-sông-ngia̍p khúng-chṳ pin-yû fu-siông kin-chên, on-cheu kok-yong ke li-yit chhái-chhí hàng-thung.

sûi-yèn thai-tô-su khôi-fat ke koet-kâ yí-kîn pûn-ngìn ngin-vì he chṳ̂-pún chú-ngi chṳ-thu, than khì-chûng mêu-yit koet-kâ ya-he "fun-ha̍p kîn-chi", yîn-vi chṳn-fú chóng-khúng sên-sán ke kûng-khí.