跳至內容

Kîn-chi-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kîn-chi-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"經濟學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kîn-chi-ho̍k he yit-mùn ngiên-kiu Ngìn-lui hàng-vì khi̍p yì-hò chiong yû-han fe̍t-chá hî-khiet chṳ̂-ngièn chin-hàng ha̍p-lî phi-chṳ ke Sa-fi Khô-ho̍k.

Kîn-chi-ho̍k ke Yîn-ngî "Economics" he yù Hî-lia̍p-vùn "οἶκος" yì-lòi, yi-sṳ he kâ-thìn、kâ-chhu̍k、chhòi-sán-khièn, yî-khi̍p "νόμος", fe̍t-he Fap-li̍t chû-sṳ̀n, chhiùng tak-sṳ sông lòi khon he chṳ́ Kâ-chhu̍k kón-lî fe̍t-he chṳn-fú ke kón-lî.

Hí-ngièn: Â-tông Sṳ̂-me̍t he kûng-ngin ke "Kîn-chi-ho̍k chṳ̂ fu",“Koet-fu-lun” yit-sû ke chok-chá.


Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Economics siông-koân ke tóng-on.