Chhái-piàu

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngit-pún lo̍k-théu thèu-chu chhàm

Chhái-piàu yu hêm-cho chhái-khèn, he yung chhai tú-kiéu tú, yin yû ho-ma thù-hìn fe̍t vùn-sṳ thì-kiûng ngìn-têu siá, sién-chet, kèu-mâi pin on thi̍t-thin kûi-chet chhí-chho̍k chûng-chióng khièn-li ke chṳn-sû.