Chhîn-súi Chhâ-theù (Thòi-chûng-sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi

邇篇文章講嘅係臺中線嘅鐵路車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Chhîn-súi Chhàm

Chhîn-súi Chhâ-theù

Chhîn-súi Chhâ-theù (清水車頭), yu hêm-cho Chhîn-súi Chhâ-chhàm (清水車站), vi-yî Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ Chhîn-súi-khî, vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Thòi-chûng Sien.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]