Chhṳ-chón Siên-yi̍t-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ-chón Siên-yi̍t-kî.

Chhṳ-chón Siên-yi̍t-kî (autogyro, gyroplane), he Siên-yi̍t hòng-khûng-hi ke yit-chúng, kie yî fî-kî lâu chhṳ̍t-sṳ̂n-kî chṳ̂-kiên. Siên-yi̍t-kî thai-tô yî mî-chiong thì-kiûng thûng-li̍t chhièn-chin, yung mî-thò khúng-chṳ fông-hiong. Kì ke siên-yi̍t mò-thûng-li̍t chông-tsì khi thûng, kiùn yî-kho chhièn chin sṳ̀ ke siông-tui hì liù chhôi thûng siên yi̍t chhṳ-chón yî sán-sâng sṳ̂n li̍t. Siên yi̍t kî put-nèn chhùi chhṳ̍t sông sṳ̂n fò hiên thìn, pit-sî chhiong fî-kî yit-ngióng va̍t phau kâ-suk chhòi-nèn hí fî, than hí lo̍k khî sṳ̍t-chi khiûn fû làng ke làng khî-lì hí[1]

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first pán.). Osprey. p. 147. ISBN 9780850451634.