跳至內容

Chhiòn-khiù Thin-vi Hì-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Kwuí-tho chûng ke GPS Ví-sên.

Chhiòn-khiù Thin-vi Hì-thúng (Yîn-ngî: Global Positioning System, thûng-sòng kién-chhṳ̂n GPS), yu chhṳ̂n Chhiòn-khiù Ví-sên Thin-vi Hì-thúng , he Mî-koet Koet-fòng-phu ngièn-chṳ lâu vì-fu ke chûng khî-lì yèn-hîn kwuí-tho Ví-sên thô-hòng hì-thúng. Kì cho-tet vì Thi-khiù péu-mien chhie̍t thai phu-fûn thi-khî (98%) thì-kiûng chún-khok ke thin-vi, chhet suk lâu kô-chîn-thu ke sṳ̀-kiên phiêu-chún. Chhiòn-khiù thin-vi hì-thúng khó mân-chiuk vi-yî chhiòn-khiù ngim-hò thi-fông fe̍t khiûn-thi khûng-kiên ke kiûn-sṳ yung-fu lièn-sa chîn-khok tit-khok thin sâm-vì vi-tsì, sâm-vì yun-thûng lâu sṳ̀-kiên ke sî-yeu. Kâi hì-thúng pâu-koat thai-khûng chûng ke 24 khò GPS Ví-sên; thi-mien sông 1 ke chú-khúng-chhàm, 3 ke sú-kí chu-ngi̍p chhàm lâu 5 ke kâm-chhet-chhàm khi̍p chok-vì yung-fu tôn ke GPS chiap-sû kî. Chui séu chṳ́ sî khì-chûng 3 khò Ví-sên, chhiu nèn sín-suk khok-thin yung-fu tôn chhai Thi-khiù sông só chhú ke vi-tsì khi̍p hói-pha̍t kô-thu; só nèn sû lièn-chiap to ke Ví-sên sú ye̍t tô, kié ma chhut-lòi ke vi-tsì chhiu ye̍t chîn khok.