Chhut-se

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhut-se (出世) he chṳ́ mû-thí kiung-chṳ́, fe̍t-chá heu-thoi chhiùng mû-thí tú kiung-chṳ́ chhut-lòi ke ko-chhàng.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]