Doetinchem

Chhiùng Wikipedia lòi
Doetinchem .
Doetinchem Khì-chì
Doetinchem Vûn-chông
Doetinchem .

Doetinchem he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 79.66 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 56,350-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]