Dongducheon-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Dongducheon-sṳ.
Dongducheon-sṳ.

Tûng-theu-chhôn-sṳ (東豆川市, Hôn-ngî: 동두천시) he Hôn-koet Kîn-ki-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 95.66 phìn-fông kûng-lî, 2006-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 82,623-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]