跳至內容

Dravida Ngî-hì

Chhiùng Wikipedia lòi
Tha̍t-lò-phî-thû Ngî-hì.

Tha̍t-lò-phî-thû Ngî-hì (Dravidian Languages) fûn-pu chhai Yin-thu nàm-phu lâu sî-phu ke Thán-mí-ngì-na̍p-tet-pâng, Khà-na̍p-thap-khiet-pâng, Ôn-tet-là-pâng, Khak-là-là-pâng, Sî-men-kâ-là-pâng lâu Pâ-kî-sṳ̂-than ke yit-chak séu thi-khî, pâu-koat 75 chúng ngî-ngièn, khì-chûng Mâ-là-ngâ-là-mê-ngî, Thán-mí-ngì-ngî, Thai-lû-ku-ngî, Khà-na̍p-tha̍t-ngî pûn ngin-thin vì kôn-fông ngî-ngièn. Thán-mí-ngì-ngî ya-he Sṳ̂-lî-làn-khà lâu Sîn-kâ-po ke kôn-fông ngî-ngièn. Kì-têu ke ngî-ngièn chhai Sin-tet-sén, Pi-lu-kî-sṳ̂-thán lâu Â-fu-hon ya cháu tet-to.